Pravidla obchodu

PODMÍNKY PROVOZU INTERNETOVÉHO OBCHODU
SKLEP.STALMAN.PLOBSAH:


1.    OBECNÁ USTANOVENÍ
2.    ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
3.    PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY
4.    ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA VÝROBEK
5.    CENA, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝROBKU
6.    REKLAMACE VÝROBKU
7.    MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU KE TĚMTO POSTUPŮM
8.    PRÁVO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PLATÍ PRO SMLOUVY O KUPNÍCH SJEDNANÉ OD 25. PROSINCE 2014)
9.    UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.   VZOR ODLUČENÍ OD SMLOUVY


Internetový obchod www.sklep.stalman.pl dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel nemůže vzdát práva, která mu zaručuje Zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smluv neprospěšná pro spotřebitele než ustanovení Zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná, a na jejich místo se použijí ustanovení Zákona o právech spotřebitelů. Proto ustanovení tohoto řádu nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakékoli práva spotřebitelů, která jim náleží na základě bezpodmínečně závazných ustanovení práva. V případě případného nesouladu ustanovení tohoto řádu s výše uvedenými ustanoveními má přednost tato ustanovení a je třeba je používat.


1.    OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1.    Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.sklep.stalman.pl provozuje společnost EUROPE SIMPLEKS HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem ve Varšavě (sídlo: ul. Juliana Smulikowskiego č. 1/3 lok.304, 00-389 Varšava, obchodní sídlo a doručovací adresa: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava), zapsaná v obchodním rejstříku Krajinského soudního rejstříku pod číslem KRS 0000836640, soudní rejstřík, v němž je dokumentace společnosti uložena: Městský soud v Varšavě, XIII. Oddělení hospodářského Krajinského soudního rejstříku, DIČ 5252819848, IČO 385877160, e-mailová adresa: sklep@stalman.pl, telefonní číslo: +48 792 333 273.


1.2.   Tento řád je určen jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, kteří využívají internetový obchod, pokud to ustanovení tohoto řádu nedefinuje jinak.


1.3.    Správcem osobních údajů zpracovávaných v internetovém obchodě v souvislosti s prováděním ustanovení tohoto řádu je prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem a v rozsahu stanoveném v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně základů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, jejichž údaje se týkají, stejně jako informace o používání souborů cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné poskytnutí osobních údajů uživatelem internetového obchodu, s výjimkou případů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodejce).


1.4.    Definice:


1.4.1.    PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou dnů stanovených jako státní svátky.


1.4.2.    REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvoření účtu.


1.4.3.    OBJEDNACÍ FORMULÁŘ – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující podání objednávky, zejména přidáním výrobků do elektronického košíku a stanovením podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.


1.4.4.    KLIENT – (1) fyzická osoba mající plnou právní způsobilost, a pokud jsou toto stanoveny všeobecně závazné právní předpisy, také fyzická osoba mající omezenou právní způsobilost; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka nemající právní subjektivitu, která je oprávněna zákonem; - která uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu se Prodejcem.


1.4.5.    OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákoník občanský z dne 23. dubna 1964 (Sb. 1964 č. 16, s. 93 se změnami).


1.4.6.    ÚČET – Elektronická služba, označená individuálním názvem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým Uživatelem, kterým jsou v systému teleinformatiky poskytovatele shromažďovány údaje poskytnuté Uživatelem a informace o jeho objednávkách v Internetovém obchodě.


1.4.7.    NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Uživatelům, kteří ji používají, automaticky přijímat od poskytovatele pravidelné obsahy následných edic newsletteru obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.


1.4.8.    VÝROBEK – pohyblivý věc, který je předmětem Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodejcem, dostupný v Internetovém obchodě.


1.4.9.    ŘÁD – tento řád Internetového obchodu.


1.4.10.    INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele dostupný na internetové adrese: www.sklep.stalman.pl.


1.4.11.    PRODEJCE; POSKYTOVATEL – společnost EUROPE SIMPLEKS HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem ve Varšavě (sídlo: ul. Juliana Smulikowskiego č. 1/3 lok.304, 00-389 Varšava, obchodní sídlo a doručovací adresa: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava), zapsaná v obchodním rejstříku Krajinského soudního rejstříku pod číslem KRS 0000836640, soudní rejstřík, v němž je dokumentace společnosti uložena: Městský soud v Varšavě, XIII. Oddělení hospodářského Krajinského soudního rejstříku, DIČ 5252819848, IČO 385877160, e-mailová adresa: sklep@stalman.pl, telefonní číslo: +48 792 333 273.


1.4.12.    KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavíraná mezi Klientem a Prodejcem prostřednictvím Internetového obchodu.


1.4.13.    ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou poskytovatelem na straně Usuário a Internetový obchod.


1.4.14.    USUÁRIO – (1) fyzická osoba mající plnou právní způsobilost, a pokud jsou toto stanoveny všeobecně závazné právní předpisy, také fyzická osoba mající omezenou právní způsobilost; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka nemající právní subjektivitu, která je oprávněna zákonem; - která využívá nebo hodlá využívat Elektronickou službu.


1.4.15.    ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. 2014 č. 827 se změnami).


1.4.16.    OBJEDNÁVKA - prohlášení vůle Klienta provedené prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující k uzavření Kupní smlouvy o Produktu s Prodejcem.


2.    ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ


2.1.    V Internetovém obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.


2.1.1.    Konto – Použití účtu je možné po provedení celkem dvou po sobě jdoucích kroků Usuário –

(1) vyplněním Registračního formuláře,

(2) kliknutím na políčko "Zaregistruj účet". V Registračním formuláři je třeba uvést následující údaje Usuário: přihlašovací jméno, jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě, že se jedná o Usuários, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název firmy a identifikační číslo daně z přidané hodnoty (IČ DPH).


2.1.1.1.    Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na neurčito. Usuário má možnost kdykoli a bez udání důvodu zrušit účet (odhlásit se z účtu), a to tím, že zašle příslušný požadavek Poskytovateli, zejména prostřednictvím e-mailu na adrese: sklep@stalman.pl nebo písemně na adrese: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava.


2.1.2.    Formulář objednávky – Použití formuláře objednávky začíná v okamžiku, kdy Klient přidá první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Objednání se provádí po provedení Klienta celkem dvou po sobě jdoucích kroků –

(1) vyplněním formuláře objednávky a (2) kliknutím na stránce Internetového obchodu po vyplnění formuláře objednávky na pole "Objednávám s povinností platby" – do tohoto okamžiku je možné provádět samostatné úpravy zadaných údajů (v tomto případě postupujte podle zobrazovaných zpráv a informací dostupných na stránce Internetového obchodu). Ve formuláři objednávky je třeba uvést následující údaje týkající se Klienta: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Produkt/y, množství Produktu/ů, místo a způsob dodání Produktu/ů, způsob platby. V případě Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název firmy a identifikační číslo daně z přidané hodnoty (IČ DPH).


2.1.2.1.    Elektronická služba Formulář objednávky je poskytována bezplatně a má jednorázový charakter a končí v okamžiku podání objednávky nebo dřívějšího zastavení podávání objednávky uskutečněného Usuário.


2.1.3.    Newsletter – Použití Newsletteru začíná po zadání e-mailové adresy, na kterou mají být zasílány další edice Newsletteru, v záložce "Newsletter" viditelné na stránce Internetového obchodu, a kliknutí na pole "Přihlásit se". Použití Newsletteru začíná také označením příslušného zaškrtávacího políčka při vytváření účtu – v okamžiku vytvoření účtu se Usuário přihlásí k Newsletteru nebo označením příslušného zaškrtávacího políčka při vyplňování formuláře objednávky – v okamžiku podání objednávky se Usuário přihlásí k Newsletteru.


2.1.3.1.    Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na neurčito. Usuário má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit se z Newsletteru (rezignovat na Newsletter) tím, že zašle příslušný požadavek Poskytovateli, zejména prostřednictvím e-mailu na adrese: sklep@stalman.pl nebo písemně na adrese: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava.


2.2.    Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem teleinformatiky, kterým se Poskytovatel používá: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na Internet; (2) přístup k e-mailu; (3) aktuální verze webového prohlížeče: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) zapnutí možnosti ukládání souborů cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči.


2.3.    Usuário je povinen používat Internetový obchod v souladu s právem a dobrými mravy s ohledem na dodržování osobních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích stran. Usuário je povinen zadávat údaje, které odpovídají skutečnosti. Usuário je zakázáno dodávat obsah nezákonné povahy.


2.4.    Postup reklamačního řízení:


2.4.1.    Reklamace související s poskytováním elektronických služeb Poskytovatelem a další reklamace týkající se provozu Internetového obchodu (s výjimkou postupu reklamace Produktu, který je uveden v bodě 6 Obchodního řádu) může Usuário podat například:


2.4.2.    Písemně na adrese: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava;


2.4.3.    Elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@stalman.pl;


2.4.4.    Usnaďte se, aby Usuário ve svém popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména povahy a data výskytu nepravidelností; (2) požadavky Usuário; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - což usnadní a urychlí vyřizování reklamace Poskytovatelem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají charakter pouhého doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.


2.4.5.    Odpověď na reklamaci od Poskytovatele následuje bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.


3.    PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.    Uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím nastane po předchozím podání Kupního objednávkového formuláře Klientem v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodního řádu.


3.2.    Cena Produktu zobrazená na stránce Internetového obchodu je uvedena v polských zlotech a zahrnuje daně. Klient je informován o celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem objednávky, a také o nákladech na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a o dalších nákladech, pokud nelze určit jejich výši - o povinnosti je uhradit, na stránkách Internetového obchodu během podávání objednávky, včetně okamžiku, kdy Klient vyjádří svou vůli uzavřít Kupní smlouvu.


3.3.    Postup uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím Kupního objednávkového formuláře


3.3.1.    Uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím nastane po předchozím podání Kupního objednávkového formuláře Klientem v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodního řádu.


3.3.2.    Po podání objednávky potvrzuje Prodávající její přijetí a současně ji přijímá k realizaci. Potvrzení o přijetí objednávky a její přijetí k realizaci Prodávajícím se provádí tím, že Prodávající zašle Klientovi odpovídající e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu Klienta uvedenou při podávání objednávky, která obsahuje nejméně prohlášení Prodávajícího o přijetí objednávky a o uzavření Kupní smlouvy. Okamžikem obdržení výše uvedené e-mailové zprávy Klientem dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím.


3.4.    Uchování, zabezpečení a poskytnutí Klientovi obsahu uzavírané Kupní smlouvy probíhá prostřednictvím

(1) zpřístupnění tohoto Obchodního řádu na stránce Internetového obchodu a (2) zasláním Klientovi e-mailové zprávy, jak je uvedeno v bodě 3.3.2 Obchodního řádu. Obsah Kupní smlouvy je navíc uložen a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.


4.    ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT


4.1.    Prodávající nabízí Klientovi následující způsoby platby za Kupní smlouvu:


4.1.1.    Platba v hotovosti při převzetí zásilky.


4.1.2.    Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího.


4.1.3.    Elektronické platby a platby kartou přes službu PayU.pl – aktuální možnosti platby jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v sekci informací o platebních metodách a na webové stránce http://www.payu.pl.


4.1.3.1.    Transakce pro platby elektronicky nebo kartou jsou prováděny podle výběru Klienta prostřednictvím služby PayU.pl. Zpracování elektronických plateb a plateb kartou provádí:


4.1.3.1.1.    PayU.pl – společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (sídlo: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), zapsaná v registru podnikatelů Národního soudního registru pod číslem 0000274399, registrační dokumenty jsou uchovávány u Okresního soudu v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši 4.000.000 PLN, splacený v plné výši, DIČ: 779-23-08-495.


4.2.    Termín platby:


4.2.1.    V případě, že Klient zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platbou kartou, je Klient povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.


4.2.2.    V případě, že Klient zvolí platbu v hotovosti při převzetí zásilky, je Klient povinen provést platbu při převzetí zásilky.


5.    NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ A PŘEVZETÍ PRODUKTU


5.1.    Dodání Produktu je k dispozici na území Polské republiky.


5.2.    Dodání Produktu Klientovi je za poplatek, pokud Kupní smlouva nedefinuje jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně nákladů na dopravu, doručení a poštovné) jsou uvedeny Klientovi na webových stránkách Internetového obchodu v sekci informací o nákladech na dodání a také při zadávání objednávky, včetně okamžiku, kdy Klient vyjádří svou vůli uzavřít Kupní smlouvu.


5.3.    Prodávající nabízí Klientovi následující možnosti dodání nebo převzetí Produktu:


5.3.1.    Kurýrní služba, kurýrní služba s placením při převzetí.
5.3.2.    Balíkový automat.
5.3.3.    Paletová přeprava.


5.4    Lhůta dodání Produktu Klientovi je do 10 pracovních dnů, pokud v popisu Produktu nebo při zadávání objednávky není uvedeno kratší lhůta. U Produktů s různými lhůtami dodání je lhůtou dodání ta nejdelší, která však nesmí překročit 10 pracovních dnů. Počátek běhu lhůty dodání Produktu Klientovi se počítá následujícím způsobem:


5.4.1.    V případě, že Klient zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo kartou - od dne připsání částky na bankovní účet nebo účet Prodávajícího.


5.4.2.    V případě, že Klient zvolí platbu v hotovosti při převzetí – od dne uzavření Kupní smlouvy.


6.    REKLAMACE PRODUKTU


6.1.    Základy a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Klientovi, pokud prodaný Produkt má fyzický nebo právní vadu (záruka), jsou stanoveny všeobecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména čl. 556-576 občanského zákoníku). Pro Kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 je základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Klientovi, který je fyzickou osobou a který nakupuje Produkt pro účely nesouvisející s jeho podnikatelskou nebo obchodní činností, stanoveny všeobecně platnými právními předpisy, zejména zákonem ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (Sb. 2002, č. 141, s. 1176, ve znění pozdějších předpisů).


6.2.   Prodávající je povinen dodat Klientovi Produkt bez vad.


6.3.   Reklamaci lze podat například:


6.3.1.   písemně na adrese: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava;


6.3.2.   elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: sklep@stalman.pl;


6.4.   Klientovi se doporučuje ve zprávě o reklamaci uvést: (1) informace a okolnosti týkající se vady Produktu, zejména jejího druhu a data zjištění vady; (2) požadavek na způsob přivedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje Klienta podávajícího reklamaci - což usnadní a urychlí vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.


6.5.   Prodávající reaguje na reklamaci Klienta neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud Klient jako spotřebitel v rámci práva na odstranění vady požádal o výměnu věci nebo odstranění vady nebo podal prohlášení o snížení ceny a stanovil výši snížení ceny, a Prodávající na tuto žádost neodpověděl do 14 kalendářních dnů, považuje se tato žádost za oprávněnou.


6.6.   Klient, který uplatňuje nároky z vady, je povinen dodat vadný Produkt na adresu: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava. Pokud by dodání Produktu spotřebitelem bylo kvůli druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace příliš obtížné, je Klient povinen Produkt Prodávajícímu poskytnout na místě, kde se Produkt nachází.

6.7.   Podle čl. 558 § 1 Občanského zákoníku je odpovědnost Prodávajícího za vadu Produktu vůči Klientovi nejednajícímu jako spotřebitel vyňata.


7.   MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYJEDNÁVÁNÍ O NÁROCI A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM


7.1.   Podrobné informace o možnostech, jak může Klient jako spotřebitel využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a vyjednávání o nárocích, a o pravidlech přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu soutěže a spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


7.2.   U prezidenta Úřadu pro ochranu soutěže a spotřebitele existuje také kontaktní bod (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo psaným dopisem na adrese Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům v otázkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.


7.3.   Spotřebitel má následující možnosti využití mimosoudního řešení reklamací a vyjednávání o nárocích: (1) podání žádosti o rozhodnutí sporu do stálého mimosoudního spotřebitelského soudu (více informací na stránce: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) podání žádosti o mimosoudní řešení sporu na krajský inspektorát obchodu (více informací na stránkách inspektorátu podle místa provádění obchodní činnosti Prodávajícího); a (3) pomoc místního (městského) komisaře pro spotřebitele nebo organizace, jejichž stanovy zahrnují ochranu spotřebitelů (včetně Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Rady jsou poskytovány také e-mailem na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní lince pro spotřebitele 801 440 220 (linka je otevřená v pracovní dny v čase 8:00 - 18:00, cena za hovor podle tarifu operátora).


7.4.    Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni Evropské unie (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s bodem pro komplexní podporu spotřebitelů a podnikatelů, kteří se snaží mimosoudně řešit spory týkající se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (další informace naleznete na samotné stránce platformy nebo na webové adrese Úřadu pro ochranu soutěže a spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8.    PRAVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  


(PLATÍ PRO SMLOUVY UKLÁDANÉ OD 25. PROSINCE 2014)


8.1.    Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, má právo od ní odstoupit bez udání důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Pravidel. K dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat například:


8.1.1.    písemně na adresu: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava;


8.1.2.    elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@stalman.pl;


8.2.    Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitele a je také k dispozici v bodě 11 Pravidel a na webové stránce internetového obchodu v sekci týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít vzor formuláře, ale není to povinné.


8.3.    Běh lhůty pro odstoupení od smlouvy začíná:


8.3.1.    pro smlouvu, při jejímž plnění prodávající předává produkt, a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) - od převzetí produktu spotřebitelem nebo jinou osobou třetí, kterou určil, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více produktů, které jsou dodávány samostatně, dávkami nebo částmi - od převzetí posledního produktu, dávky nebo části nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání produktů po dobu určitou - od převzetí prvního z produktů;


8.3.2.    pro ostatní smlouvy - od data uzavření smlouvy.


8.4.    V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za nenavázanou.


8.5.    Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z volby spotřebitele jiného způsobu dodání než nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající provede vrácení platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, s výjimkou případu, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nezpůsobí žádné náklady. Pokud prodávající nenavrhne, že sám převezme produkt od spotřebitele, může se zdržet vrácení platby, které obdržel od spotřebitele, až do obdržení produktu zpět nebo do doručení spotřebitelem důkazu o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.


8.6.    Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů kalendářních ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit produkt prodávajícímu nebo ho předat osobě, kterou prodávající pověřil k jeho převzetí, s výjimkou případu, kdy prodávající nabídl, že sám převezme produkt. K dodržení lhůty stačí vrátit produkt na adresu: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava.


8.7.    Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a funkce produktu.


8.8.    Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést spotřebitel:


8.8.1.    Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání produktu odlišný od nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v internetovém obchodě, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které spotřebitel v této souvislosti nesl.


8.8.2.    Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením produktu.


8.8.3.    V případě, že se jedná o produkt, který je službou, jejíž plnění začalo na výslovnou žádost spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, má spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po takové žádosti, povinnost zaplatit za provedené služby do doby odstoupení od smlouvy. Částka se stanovuje proporcionálně k rozsahu provedených služeb s ohledem na dohodnutou cenu nebo odměnu v smlouvě. Pokud cena nebo odměna jsou nadměrné, výše této částky se stanoví na základě tržní hodnoty provedených služeb.


8.9.    Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku neplatí pro spotřebitele v následujících případech:


8.9.1.    

(1) o poskytování služeb, pokud prodávající provedl službu plně na základě výslovného souhlasu spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po jejím provedení prodávající ztratí právo na odstoupení od smlouvy;

(2) ve které cena nebo odměna závisí na fluktuacích na finančním trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(3) ve které předmětem plnění je neprefabrikovaný produkt vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

(4) ve které předmětem plnění je produkt, který rychle ztratí svou použitelnost, nebo který má krátkou dobu použitelnosti;

(5) ve které předmětem plnění je produkt dodávaný v uzavřeném obalu, který po jeho otevření nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

(6) ve které předmětem plnění jsou produkty, které jsou po dodání, kvůli své povaze, nerozlučně spojeny s jinými věcmi;

(7) ve které předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může nastat až po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na fluktuacích na trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu;

(8) ve které spotřebitel výslovně požadoval, aby prodávající k němu přijel provést naléhavou opravu nebo údržbu; pokud prodávající poskytuje také další služby než ty, které spotřebitel požadoval, nebo dodává jiné produkty než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržbě, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy v souvislosti s dodatečnými službami nebo produkty;

(9) ve které předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, který byl otevřen po dodání;

(10) o dodávání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou předplatné smlouvy;

(11) uzavřených v rámci veřejné aukce;

(12) o poskytování služeb v oblasti ubytování, s výjimkou bydlení, přepravy zboží, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb souvisejících s odpočinkem, zábavou, sportem nebo kulturou, pokud byl v smlouvě stanoven den nebo doba plnění služby;

(13) o dodávání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno na základě výslovného souhlasu spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud byl spotřebitel informován prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.


8.10.    Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v tomto bodu 8. Vymezení obchodních podmínek platí od 1. ledna 2021 pro smlouvy uzavřené od tohoto data také pro Služby příjemce nebo klienta, který je fyzickou osobou, uzavírající smlouvu přímo související s jeho obchodní činností, pokud z textu této smlouvy vyplývá, že nemá profesionální charakter pro tuto osobu, zejména z objektu jeho podnikání, který je k dispozici na základě předpisů o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

 


9.    Ustanovení týkající se podnikatelů


9.1.    Tento bod 9. Obchodních podmínek a všechna v něm obsažená ustanovení jsou určena a vážou pouze klienta nebo příjemce, který není spotřebitelem, a od 1. ledna 2021 pro smlouvy uzavřené od tohoto data také pro fyzickou osobu uzavírající smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud z textu této smlouvy vyplývá, že nemá profesionální charakter pro tuto osobu, zejména z objektu její podnikání, který je k dispozici na základě předpisů o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.


9.2.    Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. V tomto případě může odstoupení od kupní smlouvy probíhat bez uvedení důvodu a nevede ke vzniku žádných nároků klienta vůči prodávajícímu.


9.3.    Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby a také požadovat předplatbu celého nebo části kupní ceny, a to nezávisle na zvoleném způsobu platby klienta a na skutečnosti uzavření kupní smlouvy.


9.4.    Poskytovatel služeb může okamžitě a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb tím, že zašle klientovi odpovídající prohlášení.


9.5.    Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího vůči klientovi/příjemci, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak v rámci jediného nároku, tak za všechny nároky dohromady - na částku zaplacené ceny a náklady na dopravu z titulu kupní smlouvy, ale ne více než na částku tisíc korun. Omezení výše uvedené částky platí pro všechny nároky směřující od klienta/příjemce vůči poskytovateli služeb/prodávajícímu, včetně těch, které nesouvisí s kupní smlouvou nebo které nejsou spojeny s kupní smlouvou. Poskytovatel služeb/prodávající nesouhlasí s odpovědností za ušlý zisk. Prodávající také nepřebírá odpovědnost za zpoždění při doručení zásilky.


9.6.    Veškeré spory mezi prodávajícím/poskytovatelem služeb a klientem/příjemcem podléhají soudní jurisdikci místa, kde má prodávající/poskytovatel služeb sídlo.


10.    Závěrečná ustanovení


10.1.    Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v polštině.


10.2.    Změna obchodních podmínek:


10.2.1.    Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek z vážných důvodů, tj. změny právních předpisů; změny způsobů platby a dodávek, pokud tyto změny ovlivňují plnění ustanovení těchto obchodních podmínek.


10.2.2.   V případě uzavření smluv na základě tohoto ustanovení, které mají trvalý charakter (např. poskytování elektronických služeb - účet), je změněný účinný vnitřní řád závazný pro příjemce služeb, pokud byly splněny požadavky stanovené v čl. 384 a 384[1] občanského zákoníku, tedy pokud byl příjemce služeb řádně informován o změnách a nepřerušil smlouvu do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že by změna účinného vnitřního řádu vedla ke zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících, má příjemce služeb právo od smlouvy odstoupit.


10.2.3.   V případě uzavření smluv na základě tohoto ustanovení, které mají jiný charakter než trvalé smlouvy (např. kupní smlouva), změny vnitřního řádu v žádném případě neovlivní práva příjemců služeb/klientů získaná před dnem nabytí účinnosti změn vnitřního řádu, zejména změny vnitřního řádu neovlivní již uzavřené nebo splněné objednávky a uzavřené, prováděné nebo splněné kupní smlouvy.


10.3.   V záležitostech, které nejsou upraveny těmito vnitřními pravidly, se použijí obecně platné právní předpisy polského práva, zejména občanský zákoník; zákon o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002, č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších změn); zákon o právech spotřebitelů; a další obecně platné právní předpisy.


11.    VZOR FORMULÁŘE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


(PŘÍLOHA ČÍSLO 2 KE ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)
 
Vzor formuláře na odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a poslat pouze v případě, že chcete od smlouvy odstoupit)
–    Adresa: EUROPE SIMPLEKS HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  ul. Sabały 58, 02-174 Varšava
  sklep.stalman.pl
sklep@stalman.pl

–    Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o svém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujícího zboží(*) smlouvy o dodání následujícího zboží(*) smlouvy o dílo spočívající v provedení následujícího díla(*)/o poskytování následující služby(*)

–    Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)
–    Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
–    Adresa spotřebitele/spotřebitelů
–    Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je formulář posílán ve verzi na papíře)
–    Datum


(*) Nepotřebné položky vyškrtněte.

pixel