Reklamace zboží

STÍŽNOST PRODUKTU SPOTŘEBITELEM PODLE ZÁKONA

ZÁKLAD PRO STÍŽNOST

záruka

DATUM UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

platí pro uzavřené kupní smlouvy
od 25. prosince 2014

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazná právní ustanovení

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI PRODEJCE

Prodejce odpovídá zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka).

fyzická vada

Prodejce odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí na Zákazníka nebo vznikly z příčiny spojené se současně prodávaným Produktem.

Fyzická vada spočívá v nesouladu prodávaného Produktu s kupní smlouvou. Prodávaný produkt je v rozporu s kupní smlouvou zejména, pokud:

1) nemá vlastnosti, které by měl mít produkt tohoto typu vzhledem k účelu uvedenému v kupní smlouvě nebo vyplývající z okolností či účelu;

2) nemá vlastnosti, o kterých prodejce zákazníka ujistil, včetně předložení vzorku nebo vzoru;

3) není vhodná k účelu, o kterém Zákazník Prodávajícího informoval při uzavírání Kupní smlouvy, a Prodávající nevznesl žádné námitky proti jeho zamýšlenému použití;

4) byl zákazníkovi dodán v nekompletním stavu.

Je-li Zákazník spotřebitelem, platí veřejná ujištění výrobce nebo jeho zástupce, osoby, která uvádí Produkt na trh v rámci své podnikatelské činnosti, a osoba, která se umístěním svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na prodávaný Produkt prezentuje jako výrobce.

Prodávaný Produkt má fyzickou vadu i v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti prováděl Prodávající nebo třetí osoba, za kterou Prodávající odpovídá, nebo zákazníkem, který se řídil pokyny obdrženými od prodejce.

právní vada

Prodejce odpovídá Zákazníkovi, je-li prodávaný Produkt majetkem třetí osoby nebo je-li zatížen právy třetí strany, a pokud omezení v použití nebo likvidace Produktu vyplývá z rozhodnutí nebo rozsudku příslušného úřadu; v případě prodeje práva odpovídá za existenci práva i prodávající

zbavení Prodávajícího odpovědnosti

Prodejce je zproštěn odpovědnosti v rámci záruky, pokud zákazník věděl o závadě v době uzavření kupní smlouvy.

Pokud jsou předmětem kupní smlouvy Produkty označené pouze jako druhy nebo Produkty, které mají být vyrobeny v budoucnu, je Prodávající zproštěn odpovědnosti v rámci záruky, pokud byl Zákazník o vadě věděl v době předání věci. . Toto ustanovení neplatí, pokud je zákazník spotřebitel.

Prodávající neodpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za to, že prodávaný Produkt nemá vlastnosti vyplývající z výše uvedených veřejných ujištění, pokud byl si nebyl vědom těchto ujištění nebo, soudě přiměřeně, nemohl vědět nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí zákazníka uzavřít kupní smlouvu, nebo kdy byl jejich obsah před uzavřením kupní smlouvy opraven.

ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE

Tato oprávnění jsou obecně ekvivalent , což znamená, že Klient může používat první i druhou skupinu oprávnění najednou:

1) Skupina: snížení ceny/vrácení peněz

Pokud má prodaný Produkt vadu, může Zákazník předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží Zákazníkovi nevymění vadný Produkt s bezvadným nebo bude vada odstraněna. Toto omezení neplatí, pokud byl Produkt již Prodávajícím vyměněn nebo opraven nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Produkt za bezvadný nebo odstranit vadu. Snížená cena by měla být v takovém poměru k ceně vyplývající z kupní smlouvy, aby hodnota Produktu s vadou zůstala hodnotě Produktu bez vady. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud je vada nepodstatná.

Ø Je-li zákazník spotřebitel, může místo odstranění vady navržené prodávajícím v souladu s ustanoveními výše , požadovat výměnu produktu za bezvadný nebo místo toho produkt vyměnit, požadovat odstranění vady, ledaže uvedení produktu do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s způsobem navrženým prodávajícím. Při posuzování nadměrných nákladů se zohledňuje hodnota bezvadného Produktu, druh a závažnost zjištěné závady a nepříjemnosti, kterým by byl Zákazník vystaven při jiném způsobu uspokojení.

Pokud jsou vadné pouze některé z prodávaných produktů a lze je oddělit od produktů bez vad, bez újmy pro obě strany, právo Zákazníkovo právo odstoupit od smlouvy je omezeno na vadné Produkty.

2) Skupina: oprava/výměna

Pokud má prodávaný Produkt vadu, může Zákazník požadovat výměnu Produktu za bezvadný, popř. závadu odstranit. Prodávající je povinen vyměnit vadný Produkt za bezvadný nebo vadu v přiměřené době odstranit, aniž by tím Zákazníka příliš obtěžoval. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Zákazníka, pokud uvedení vadného Produktu do souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem dosažení souladu s Kupní smlouvou.< span>

DŮLEŽITÉ LHŮTY REKLAMACE

1 rok předpokladu vady v době vydání Produktu

Prodejce odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době, kdy nebezpečí přešlo na Zákazníka, nebo vyplynuly z příčiny vlastní prodávanému Produktu současně. Je-li Zákazník spotřebitel a fyzická vada je zjištěna do jednoho roku ode dne dodání prodávaného Produktu, má se za to, že vada nebo její příčina existovala již v době přechodu nebezpečí na Zákazníka.

2 roky odpovědnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá v rámci záruky v případě zjištění fyzické vady do dvou let a v případě vady nemovitosti do pěti let ode dne dodání zboží. Produkt zákazníkovi. Pro uplatnění práv ze záruky na právní vady prodaného Produktu platí ustanovení o fyzických vadách s tím rozdílem, že lhůta pro uplatnění práv ze záruky začíná běžet ode dne, kdy se Zákazník o existenci vady dozvěděl, a pokud se Zákazník o existenci vad dozvěděl až v důsledku žaloby třetí osoby - ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve sporu s třetí osobou.

MÍSTO A JAK PODAT STÍŽNOST

Zákazník může podat stížnost, například:

· písemně na následující adresu: Europe Simpleks Hurtownia Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sabały 58, 02-174 Warszawa;

· v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na: sklep@stalman.pl;

POPIS STÍŽNOSTI

Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl následující údaje - usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím:

(1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku neshody/vady;

(2) žádost o způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a

(3) kontaktní údaje stěžovatele.

Výše uvedené požadavky jsou pouze doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

DORUČENÍ REKLAMOVANÉHO PRODUKTU

Zákazník, který uplatňuje záruční práva, je povinen doručit vadný Produkt na náklady Prodávajícího na následující adresu: Europe Simpleks Hurtownia Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sabały 58, 02-174 Varšava. Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.

ODPOVĚĎ PRODEJCE

Prodejce odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud se prodávající ve výše uvedené lhůtě nevyjádří v případě požadavku na opravu, výměnu nebo snížení ceny, znamená to, že prodávající považuje reklamaci za oprávněnou.

MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UPLATNĚNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby řešení stížností a vymáhání nároků, jakož i o pravidlech přístupu k tyto postupy jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

K dispozici je také kontaktní místo u prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), jejímž úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Spotřebitel má tyto vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků: (1) žádost o řešení sporu trvalému spotřebiteli rozhodčí soud (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu oblastnímu inspektorovi obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc od okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně Spotřebitelské federace, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese Council@dlakonsumentow.pl a na telefonní lince pro spotřebitele 801 440 220 (linka je otevřena v Pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod. k tarifu operátora).

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma pro online systém řešení sporů mezi spotřebitelé a podnikatelé na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na webu samotné platformě nebo na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Chcete-li podat stížnost, stáhněte si a vyplňte formulář: reklamační formulář Stalman PDF

pixel