Politika soukromí

 

POLITIKA SOUKROMÍ

OBCHOD INTERNET SKLEP.STALMAN.PL

OBSAH:

1.        OBECNÁ USTANOVENÍ

2.        ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT

3.        ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.        PŘÍJEMCI DAT V ONLINE OBCHODĚ

5.        PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

6.        PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.        COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKY

8.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.                   Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu slouží pro informační účely, což znamená, že nepředstavují zdroj závazků pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytické nástroje v online obchodě.< p>

1.2.                   Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je EUROPE SIMPLEKS HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem ve Varšavě (adresa sídla: ul. Juliana Smulikowski č. 1/3, 00-300 lok. 389 Warszawa, obchodní kancelář a doručovací adresa: ul. Sabały 58, 02-174 Varšava) zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000836640, rejstříkový soud, kde je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud pro hl. z Varšavy ve Varšavě, obchodní rejstřík 13. oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 5252819848, REGON 385877160, e-mailová adresa: sklep@stalman.pl, telefonní číslo: +48 792 333 273 - dále jen „ Administrátor a zároveň je poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodejcem.

1.3.                   Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává Správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně přírodních osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR" nebo "GDPR". Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa .eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.                   Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Uživatelem Služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1)uzavření smluv se Správcem > - neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů Elektronických služeb se Správcem má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí znemožní Správci plnění těchto povinností.

1.5.                   Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména zodpovídá a zajišťuje, aby jím shromážděné údaje: (1) byly zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromážděny pro stanovené zákonné účely a nebudou podrobeny dalšímu zpracování, které je neslučitelné s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávat ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávat w< span style="mso-spacerun: yes;"> způsob zajištění span>vhodné zabezpečení data < span>osobní, v včetně chránit před zakázaným nebo< span style="mso-spacerun: yes;"> nekompatibilní s span>zákon zpracování a < span>náhodná ztráta, zničení nebo poškození prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních prostředků.

1.6.                   S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv a svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením a být schopen to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a úprav osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

1.7.                   Všechna slova, fráze a zkratky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba) je třeba chápat v souladu s jejich definice obsažená v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách internetového obchodu.

2.      ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT

2.1.                   Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a to v rozsahu - je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů v jeden nebo více specifických účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené Správci; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

2.2.                   Zpracování osobních údajů Správcem vždy vyžaduje existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 zásady ochrany osobních údajů. Konkrétní základ pro zpracování osobních údajů Příjemců služeb a zákazníků Internetového obchodu Správcem je uveden v dalším bodě zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3.      ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.1.                   Účel, základ, období a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývají z činností prováděných daným Příjemcem služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě. Pokud se například zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného Produktu místo kurýrní zásilky, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale již nebudou být zpřístupněny dopravci provádějícímu přepravu jménem Správce.

3.2.                   Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě pro následující účely, z následujících důvodů, po dobu a v následujícím rozsahu:

Účel údajů zpracování

Právní základ pro období zpracování a ukládání dat

Rozsah zpracování údaje

Provedení Kupní smlouva nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv

Článek 6( 1). 1 písmeno b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení platnosti uzavřené smlouvy.

Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).

V případě Uživatelů služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Příjemce služby nebo zákazníka.

Poskytovaný rozsah je maximální - v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.

Přímý marketing < span>

Článek 6( 1). 1 písmeno f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)

Data jsou uložena po dobu existence právně oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z provozované činnostiSprávcem ekonom. Promlčecí lhůta je dána zákonnými ustanoveními, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta u nároků souvisejících s provozováním živnosti je tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Administrátor nemůže zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu, pokud subjekt údajů v tomto ohledu vysloví účinnou námitku.

E-mailová adresa < span>

Marketing

Článek 6( 1). 1 písmeno a) Nařízení GDPR (souhlas)

Data jsou uložena dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním jeho údajů pro tento účel.

Jméno, adresa e-mail

Vedení účetnictví< span style="mso-spacerun: yes;"> účetnictví

Článek 6( 1). 1 písmeno c) Nařízení GDPR v souvislosti s žert. 74 sekce 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018 (Sbírka zákonů z roku 2018, bod 395)

Data jsou uložena po dobu vyžadovanou právními předpisy požadujícími, aby správce uchovával účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po finančním roce, kterého se údaje týkají) .

Jméno ; adresa bydliště/obchodu/sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka

Hledání, vyšetřování nebo obhajobu nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči správci

Článek 6( 1). 1 písmeno f) GDPRpředpisů

Data jsou uložena po dobu existence právně oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z provozované činnostiSprávcem ekonom. Promlčecí lhůta je dána zákonnými ustanoveními, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta u nároků souvisejících s provozováním živnosti je tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Jméno ; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).

V případě Uživatelů služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Příjemce služby nebo zákazníka.

4.      PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.1.                   Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. dodavatel softwaru, kurýr nebo subjekt zpracovávající platby). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky implementace vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

4.2.                   Předání údajů Správcem neprobíhá ve všech případech a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení daného účelu osobních údajů. zpracování a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.realizaci. Pokud například Zákazník využívá osobní shromažďování, jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

4.3.                   Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být převedeny následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

4.3.1.           přepravci / speditéři / kurýrní makléři - v případě Zákazník, který v E-shopu využije způsob doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce v nezbytném rozsahu zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravy jménem Správce. k doručení produktu zákazníkovi.

4.3.2.           subjekty provádějící platby elektronickými nebo platebními kartami - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá platby elektronickou nebo platební kartou, Správce zajišťuje shromážděné osobní údaje Zákazník vybranému subjektu vyřizující výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro vyřízení platby provedené Zákazníkem.

4.3.3.           poskytovatelé služeb, kteří Správci dodávají technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat obchodní činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány strong> (zejména dodavatel počítačového softwaru pro provozování Internetového obchodu, poskytovatel e-mailu a hostingu a dodavatel softwaru pro správu společnosti a poskytování technické pomoci Správci) - Správce shromážděné osobní údaje Společnosti poskytuje Zákazník je k dispozici vybranému dodavateli jednajícím jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dokončení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

4.3.4.           poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu(zejména účtárna, advokátní kancelář nebo vymáhání pohledávek společnost) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5.      PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1.                   Nařízení GDPR vyžaduje, aby Správce poskytl informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 sekce 1 a 4 GDPR, a – alespoň v těchto případech – důležité informace o zásadách jejich provádění, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce informace týkající se možného profilování v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů.

5.2.                   Správce může využívat profilování v Internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani možnosti využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. . Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby. nebo navrhnout lepší podmínky oproti standardní nabídce Internetového obchodu. I přes profilování se daná osoba může svobodně rozhodnout, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v Internetovém obchodě.

5.3.                   Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předpověď chování dané osoby na webu internetového obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu v internetovém obchodě nebo analýzu předchozí historie nákupů uskutečněných v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.

5.4.                   Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýká. p. >

6.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.                   Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům údajů, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15–21 GDPR.

6.2.                   Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě souhlasu (podle čl. 6 odst. 1) bod (a) nebo čl. 9 sekce 2 písm a) GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

6.3.                   Právo podat stížnost u dozorového orgánu - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového úřadu subjektem způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.4.                   Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování osobních údajů týkajících se jejích osobních údajů na základě čl. 6 sekce 1 písmeno e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již Správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjištění, výkon nebo obhajobu nároky.

6.5.                   Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobní údaje, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

6.6.                   Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku zásad ochrany osobních údajů popř. pomocí kontaktního formuláře dostupného na webu online obchodu.< p>

7.      COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ DATA A ANALYTIKY

7.1.                   Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odeslané serverem a uložené na straně osoby navštěvující webovou stránku internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphone – podle toho, jaké zařízení návštěvník našeho online obchodu používá). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, naleznete mimo jiné na: zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.                   Soubory cookie, které lze odesílat webem internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

Díky jejich poskytovatel:

Díky jejich doba uložení v zařízení osoby navštěvující webovou stránku internetového obchodu:

Kvůli účelu jejich použití:

1) vlastní (vytvořeno webem online obchodu správce) a

2) patřící třetím stranám/subjektům (jiným než Správce)

1) relace (uloženo, dokud se neodhlásíte z online obchodu nebo nevypnete webový prohlížeč) a

2) konstanty (uloženo po určenou dobu definovanou parametry každého souboru nebo do ručního odstranění)

1) nutné (umožňující správné fungování webových stránek internetového obchodu),

2) funkční /preferential (umožňující přizpůsobení webové stránky internetového obchodu preferencím osoby navštěvující webové stránky),

3) analytické a výkon (shromažďování informací o tom, jak používat webovou stránku internetového obchodu),

4) marketing , reklama a sociální média (shromažďování informací o osobě navštěvující webovou stránku internetového obchodu za účelem zobrazování personalizovaných reklam této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek internetového obchodu, jako jsou stránky sociálních sítí

7.3.                   Ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie většina webových prohlížečů dostupných na trhu. Každý si může definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání cookies – v druhém případě to však může ovlivnit některé funkcionality Internetového obchodu (např. nebude možné dokončit cestu objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře z důvodu nepamatování si produktů v košíku během následujících kroků zadávání objednávky).

Účely použití soubory cookie v online obchodě správce

 

identifikace služby Uživatelé, kteří jsou přihlášeni do online obchodu a ukazují, že jsou přihlášeni (vyžadují soubory cookie)
připomenutí přidaných produktů do košíku pro zadání objednávky (nezbytné soubory cookie)
ukládání dat z vyplněné objednávkové formuláře, průzkumy nebo přihlašovací údaje do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie)
přizpůsobení obsahu stránky Internetový obchod podle individuálních preferencí Uživatele Služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace používání webových stránek Internetového obchodu (funkční/preferenční soubory cookie)
uchovávání anonymních statistik ukazující, jak používat webovou stránku internetového obchodu (statistické soubory cookie)
remarketing a poté je studovat charakteristiky chování návštěvníků internetového obchodu anonymní analýzou jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních webových stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i tehdy, když navštívit další webové stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a sociální soubory cookie)

7.4.                   Zkontrolovat v nejoblíbenějších webových prohlížečích, jaké soubory cookie (včetně doby provozu souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou aktuálně odesílány webem internetového obchodu, je možné následujícím způsobem:

V Chrome : :

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo

(2) přejděte na kartu "Cookies".

 

V prohlížeči < br> Firefox: < span>

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo

(2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“

(3) klikněte na pole „Sledovací soubory cookie napříč weby“, „Sledování sociálních sítí“ nebo „Obsah se sledováním“

 

V prohlížeči< br> Internet Explorer:< span>

(1) klikněte na nabídku „Nástroje“,

(2) přejděte na kartu Možnosti Internetu,

(3) přejděte na kartu "Obecné"

(4) přejděte na kartu „Nastavení“,

(5) klikněte na pole "Zobrazit soubory"

V prohlížeči < br> Opera:

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo

(2) přejděte na kartu "Cookies".

v prohlížeči
Safari:

(1) klikněte na nabídku „Předvolby“,

(2) přejděte na kartu "Soukromí"

(3) klikněte na pole „Spravovat data webu“

Bez ohledu na
z prohlížeče pomocí nástrojů dostupných např. na webu:

https:/ /www.cookiemetrix.com/

nebo:< span>

https:/ /www.cookie-checker.com/

 

7.5.                   Ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie většina webových prohlížečů dostupných na trhu. Každý si může definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání cookies – v druhém případě to však může ovlivnit některé funkcionality Internetového obchodu (např. nebude možné dokončit cestu objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře z důvodu nepamatování si produktů v košíku během následujících kroků zadávání objednávky).

7.6.                   Nastavení internetového prohlížeče ohledně cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu s předpisy může být takový souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich vlastním odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy prohlížeče a na následujících webových stránkách (stačí kliknout na odkaz):

v prohlížeči Chrome

ve Firefoxu

v aplikaci Internet Explorer

v prohlížeči Opera

v Safari

v Microsoft Edge

7.7.                   V internetovém obchodě může správce používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci udržovat statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Tato data jsou agregovaná. Pomocí výše uvedených služeb v Internetovém obchodě Správce shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků Internetového obchodu a jak se chovají na webových stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

7.8.                   Daná osoba může snadno zablokovat zpřístupnění informací o své aktivitě na webu internetového obchodu pro Google Analytics – za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd. k dispozici zde: https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, jaké akce provádějí návštěvníci internetového obchodu, a také zobrazovat těmto lidem reklamy na míru. Podrobné informace o fungování Facebook Pixelu naleznete na následující webové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9.                   Fungování Facebook Pixelu můžete spravovat nastavením reklam ve svém účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.                   Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vám doporučuje, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam uvedené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online obchod správce.

pixel